Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Działalność POSM I st. nr 1POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego jest szkołą 6-letnią, prowadzącą równolegle piony przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych. Swym zasięgiem obejmuje teren wielu obwodów szkolnych. Nabór uczniów odbywa się drogą konkursowego badania uzdolnień muzycznych oraz dojrzałości szkolnej. Dokładne informacje, regulujące najważniejsze działania szkoły, zawarte są w jej Statucie. POSM jest szkołą umuzykalniającą, której celem jest wykształcenie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, melomanów, działaczy amatorskiego ruchu muzycznego. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki z przedmiotów muzycznych przygotowywani są do podjęcia nauki w szkołach muzycznych wyższych szczebli (gimnazjach, liceach, średnich szkołach muzycznych), czyli - pośrednio - do zawodu muzyka.

Szkoła realizuje przedmioty ogólnokształcące i muzyczne zgodnie z ramowym planem nauczania w publicznych szkołach artystycznych (na podst. Rozporządzenia Ministra Kultury z 19. sierpnia 2002 r.).
Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w systemie klasowym, ogólnomuzyczne - w grupach, a nauka gry na instrumencie - indywidualnie.
Nauczyciele starają się mobilizować uczniów do ciągłego doskonalenia się: zdobywania wiedzy, samodzielnego myślenia, budowania własnej osobowości, podejmowania wszelkich zadań twórczych. Ucząc - wychowują, kładąc nacisk na kulturę osobistą, umiejętność współpracy w grupie i funkcjonowania w otaczającym świecie. Jednocześnie starają się umożliwić każdemu dziecku harmonijny, wszechstronny rozwój - zgodny z jego możliwościami i potrzebami. Poszerzaniu kręgu zainteresowań uczniów służą liczne zespoły muzyczne
(chóry - szkolny oraz chór uczniów i absolwentów "Akord", chór najmłodszych dzieci "Tęczowe nutki", orkiestra szkolna, zespoły kameralne o różnym składzie) oraz kółka zainteresowań (matematyczne, plastyczne, teatr szkolny, SKS). Duży nacisk położony jest na naukę języków obcych (języka angielskiego - od klasy 1-ej i języka niemieckiego - od 4-ej). Młodsze dzieci chętnie uczestniczą w działaniach gromady zuchowej, starsze - w pracach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Oczekując na lekcje indywidualne i grupowe dzieci korzystają z zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej. Do dyspozycji uczniów jest bardzo dobrze zaopatrzona (także w nuty) biblioteka i czytelnia.
Istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów i sprzętu muzycznego ze szkolnego magazynu.
Stołówka szkolna zapewnia każdemu dziecku ciepły napój w godzinach przedpołudniowych, a dla chętnych oferuje tanie i smaczne obiady.
Nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci w szkole szkolna czuwa na co dzień pielęgniarka.
W przypadku jakichkolwiek problemów edukacyjnych lub wychowawczych - pomocą służą pedagog i psycholog szkolny.


Poziom nauczania w naszej szkole jest bardzo wysoki - od kilku lat średnia ocen ze wszystkich przedmiotów utrzymuje się powyżej 4,5.
O poziomie nauczania przedmiotów ogólnokształcących świadczą bardzo dobre wyniki, uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie klas szóstych
(zmieściliśmy się w pierwszej dziesiątce szkół w regionie!), a także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, np.: Konkursie literatury i języka polskiego "Złota żabka", Międzyszkolnych konkursach ortograficznym i matematycznym, Międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur", konkursach plastycznych, językowych, turniejach pływackich i piłkarskich.
Potwierdzeniem znacznych osiągnięć muzycznych uczniów są laury konkursowe. Dzieci uczestniczą nie tylko w obowiązkowych przesłuchaniach instrumentalistów, organizowanych przez CEA, ale także w wielu konkursach o różnej randze i zasięgu. Jak dotąd sięgały po nagrody i wyróżnienia m in. w takich konkursach międzynarodowych, jak: "Talenty Europy" (Słowacja), Wiolonczelowy (Liezen - Austria), Pianistyczne (Getynga - Niemcy, im. M. Magina, Paryż - Francja, "Amadeus", Brno - Słowacja, Usti nad Łabą, Czechy, "Bachowskim", Gorzów Wielkop. - Polska, oraz ogólnopolskich: pianistycznych (Konin, P-ń - im. T. Szeligowskiego, Antonin i Szafarnia - Chopinowskie), "Wiosna młodych kameralistów" (Kraków), Radia "Bis" (W-wa), pianistycznych i skrzypcowych (Płock), perkusyjnych (Szczecinek), Zespołów kameralnych (Bystrzyca Kłodzka), duetów fortepianowych (Choszczno), wiolonczelowych i pianistycznych turniejach muzycznych (Kłodzko), a także regionalnych: Konfrontacjach wioloczelowych (Bydgoszcz), Turnieju Muzycznym o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Koło), Amatorskim - Gitarowym (P-ń). Najliczniej uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych w naszej szkole: Międzynarodowym - skrzypcowym im. G. Ph. Telemanna, Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym, Międzyszkolnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych, szkolnych i międzyszkolnych - pianistycznych, Szkolnych - zespołów kameralnych, "Lubimy śpiewać" i in.).
Nasi uczniowie nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, ale także pracują społecznie na rzecz szkoły, biorą czynny udział w życiu miasta. Uczestniczą w rozmaitych akcjach charytatywnych ("Wielka orkiestra świątecznej pomocy", "Wspomóż Biesłan", "Dziewczynka z zapałkami", aukcja obrazów na rzecz ofiar tsunami w Azji), i związanych z ochroną środowiska ("Sprzątanie świata", "Ratujmy kasztany", pomoc zwierzętom ze schronisk). Koncertują w rozmaitych instytucjach Poznania i okolic: w szkołach i przedszkolach, szpitalach, hospicjum, domach pomocy społecznej, urzędach, muzeach, kościołach i na imprezach plenerowych ("Jarmark Świętojański"). Dokonują nagrań dla radia i telewizji. Bardzo licznie uczestniczą w "Festiwalu muzycznym dla Dzieci" w Koszutach. Grupa śpiewaków chóru "Akord" występuje w przedstawieniach "Borysa Godunowa" oraz w spektaklu "Wigilie Polskie" w Teatrze Wielkim.
Koncertów szkolnych i pozaszkolnych odbywa się co roku około 150, co dobitnie świadczy o dużej aktywności młodych muzyków i ich pedagogów! Do najbardziej efektownych i cieszących się największą popularnością należą "Koncert karnawałowy" z udziałem uczniów i nauczycieli oraz "Koncert rodzinny", na którym dzieci grają w zespołach ze swoimi krewnymi.
Ponieważ większa niż w "zwykłych" szkołach ilość zajęć, konieczność systematycznego, codziennego ćwiczenia na instrumencie oraz udziału w licznych koncertach i przesłuchaniach są dla dzieci dużym obciążeniem - niezbędna jest stała dobra współpraca z rodzicami (których przedstawiciele zrzeszeni są w Radzie Rodziców POSM). Ich zrozumienie specyfiki szkoły, pomoc w organizowaniu dzieciom zajęć domowych, ale także czynny udział w życiu szkoły (współorganizacja koncertów i imprez szkolnych, wycieczek klasowych, opieka podczas wyjazdów na koncerty i konkursy itp.) są niezwykle cenne. Dowodem na to, że udało się stworzyć w szkole partnerski układ między uczniami, nauczycielami i rodzicami, a także uwieńczeniem rocznej pracy jest odbywający się pod koniec każdego roku szkolnego, bardzo lubiany "Jarmark Solny": festyn, na którym poszczególne klasy - wspierane przez rodziców i nauczycieli - dokonują krótkich prezentacji (muzycznych, literackich, teatralnych, plastycznych, kulinarnych...) na zadany wcześniej temat.
W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania - pedagodzy stale doskonalą swe umiejętności na rozmaitych kursach, seminariach i warsztatach, wymieniają doświadczenia z kolegami z innych szkół. Dbają też o przygotowanie młodszej generacji nauczycieli, prowadząc studenckie praktyki pedagogiczne z przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych.
Tak szeroko zakrojona działalność szkoły nie byłaby możliwa bez pomocy sponsorów, których grono stale się powiększa. Dzięki ich wsparciu możliwe jest m. in. dofinansowanie udziału uczniów w konkursach czy organizacja większych imprez szkolnych. Do najwierniejszych dobroczyńców szkoły należą: księgarnie "Kapitałka" i "Arsenał", Wydawnictwa ABC i Media Rodzina, Drukarnia SERIKON, AUTO - SKODA, TOYOTA - D. D. Bońkowska, BDF - Beiersdorf, The Lorenz Bahlsen Snack - World sp. z o.o., TERRAVITA, Poznańska Palarnia Kawy ASTRA, cukiernie: ELITE, M. Weber, M. A. Liczbańscy, Cukiernia - Piekarnia "Ławica" S.C., Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska "Fawor", firmy: Trompet - nowoczesne oświetlenie, KRI, TOP FERMS, DREW - ZET sp. z o.o., TESGAS sp. z o.o., COCA - COLA, Macro Cash And Cary, Kwiaciarnia "Esy - Floresy".
Działalność szkoły - finansowo i merytorycznie - wspierają także: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu m. Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent m. Poznania, Minister Kultury i Sztuki, Program II PR, Radio Merkury, Program I TVP, TVP 3, Ruch Muzyczny, IKS, Głos Wielkopolski.